Regulamin wyjazdów

§ 1 Warunki Ogólne 

Podmiotem organizującym wyjazdy jest Yo Studio Jogi Gerard Szymański, ul. Krasickiego 14a/2 02-611 Warszawa

Osoba, która chce zakupić karnet na warsztat wyjazdowy winna jest skontaktować się najpierw z organizatorem w celu ustalenia szczegółów danego wyjazdu: wyjazdy@jogazycia.pl 

Yo Studio Jogi Gerard Szymański odpowiada wyłącznie za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z jogi. 

Dojazd na miejsce warsztatów uczestnik ponosi w swoim zakresie. 

Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada miejsce, w którym warsztaty są organizowane. W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych firma Yo Studio Jogi Gerard Szymański nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta. 

§2 Zapisy i opłaty

Osoba, która chce zakupić karnet na warsztat wyjazdowy winna jest skontaktować się najpierw z organizatorem w celu ustalenia szczegółów danego wyjazdu: wyjazdy@jogazycia.pl 

W warsztatach wyjazdowych mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet zakupiony na dane warsztaty wyjazdowe poprzez stronę internetową: https://jogazycia.systemate.pl/offer

Karnet zakupiony internetowo nie stanowi całkowitej kwoty do zapłaty. Kwota do zapłaty podawana jest w opisie warsztatu wyjazdowego na stronie www.jogazycia.pl/wyjazdy, a także w informacji zwrotnej po kontakcie na maila: wyjazdy@jogazycia.pl 

Karnet jest ważny tylko na konkretne warsztaty wyjazdowe, w konkretnej dacie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane warsztaty wyjazdowe pieniądze nie są zwracane.

Karnet obejmuje: zajęcia jogi podczas warsztatu. 

Pozostała kwota wyjazdu płacona jest na miejscu gotówką organizatorowi noclegów i wyżywienia (hotel, pensjonat itp.). 

Każdorazowo dokładny zakres usług, a także sposób płatności przedstawiony jest w opisie danego warsztatu wyjazdowego na stronie: www.jogazycia.pl/wyjazdy 

Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.

Karnet jest dowodem wpłaty.

Klient, który chce otrzymać fakturę za zakup karnetu winien dokonać zakupu internetowo i wypełnić odpowiednie pola w zamówieniu on-line. Faktura zostanie przesłana automatycznie na adres e-mail, z którego dokonywany jest zakup.

§3 Przedmiot usługi 

Osoby posiadające karnet zakupiony internetowo, a następnie wpłacające pozostałą część kwoty na miejscu, gotówką podmiotowi organizującym nocleg i wyżywienie mogą: 

  1. korzystać z noclegu i wyżywienia zgodnie z regulaminem obiektu, 
  2. korzystać z zajęć jogi wg planu przedstawionego w opisie wyjazdu, plan ten w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie, 
  3. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

Usługa nie obejmuje w żaden sposób dojazdu na miejsce warsztatów wyjazdowych, ani ubezpieczenia. 

§4 Udział w warsztatach wyjazdowych

Yo Studio Jogi Gerard Szymański nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

W warsztacie wyjazdowym mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że posiada się aktualną wiedzę o trwającym stanie epidemicznym w Polsce i jest się świadomym ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy jest się zdrowym, nie jest się podejrzanym o zarażenie COVID-19 i nie miało się kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Klient zobowiązany jest:

a) do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się warsztat wyjazdowy, 

b) do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, 

c) stosować się do instrukcji nauczyciela, a także organizatora warsztatów i noclegów, 

d) do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§5 Rezygnacje, zwroty, odwołanie wyjazdu

Gwarancją odbycia się wyjazdu jest uczestnictwo minimalnej liczby osób podanej w opisie konkretnego wyjazdu na stronie www.jogazycia.pl/wyjazdy 

W wyjątkowych przypadkach, gdy wyjazd zostanie odwołany zwracana jest klientowi kwota za wykupiony karnet na dane podane na maila: wyjazdy@jogazycia.pl 

Klient nie ma prawa rościć sobie dodatkowego odszkodowania w związku z odwołanym wyjazdem. 

Karnety nie podlegają zwrotom. 

W wyjątkowych przypadkach, jeśli termin rozpoczęcia warsztatów nie przekracza 30 dni, organizator może podjąć decyzje o zwrocie pieniędzy za karnet. Decyzja ta jest dobrowolna. W celu uzgodnienia szczegółów wymagany jest kontakt na adres: wyjzady@jogazycia.pl 

§5  Postanowienia końcowe

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły wyjazdu podane są w opisie konkretnego wyjazdu na stronie www.jogazycia.pl/wyjazdy, a także podawane są mailowo po kontakcie na wyjazdy@jogazycia.pl 

Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji o usługach Jogi Życia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.