Singing as Life Practice with Emma Bonnici

🌱Singing as Life Practice with Emma Bonnici / Śpiewanie jako praktyka życiowa z Emmą Bonnici

/for English see below/

🌱Termin: 2-3 lutego 2019
sobota 10:00 – 13:00, 14:30-16:30
niedziela 12:00 – 15:00, 16:30-18:30

🌱MIEJSCE
Joga Życia, Katowice, ul. Franczuka 12 /Budynek Starej Biblioteki Śląskiej/ sala księżycowa, parter

🌱CENA:
380 PLN – promocyjne wczesne zapisy do 30.11.2018
420 PLN – standard

* Warsztat będzie tłumaczony na język polski z oryginalnego języka angielskiego.

🌱Info:
kontakt@jogazycia.pl
tel. 502 766 537
(kontakt telefoniczny w godzinach: 16.00- 20.00)

🌱Zapisy
Prosimy o zapisy mailowe: kontakt@jogazycia.pl
tytuł maila: Warsztat z Emmą
przy zapisie proszę o podanie: imię i nazwisko oraz nr telefonu oraz proszę o wysłanie potwierdzenia zadatku w kwocie 50zł

Ilość miejsc ograniczona- o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki.
Warsztat odbędzie się jak zbierze się 10 osób.

Wpłaty:
BPH: 62106000760000326001231770
Centrum Rozwoju i Terapii
ul. Francuska 12/114
40-015 Katowice

tytuł wpłaty: Warsztat z Emmą

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Warszat „Singing as Life Practice” z Emmą Bonnici wprowadza do technicznych i osobistych wymiarów głosu. W tej pracy pogłębiamy dostęp do głosu poprzez praktykę fizyczną, obrazy a także śpiewanie pieśni zakorzenionych w starych tradycjach. Jest miejsce na indywidualną pracę podczas gdy główną przestrzenią, którą eksplorujemy, jest praca zespołowa.

W naszych czasach wiele osób poszukuje swojego własnego głosu, z powodów osobistych czy też zawodowych. Nasza praca umożliwia doświadczenie i dostęp do swojego osobistego potencjału głosu w obecny, rozwibrowany i pełny sposób.

Poprzez spotkanie aspektu technicznego – takiego jak otwieranie i lokalizowanie rezonatorów, budzenie wsparcia głosu i uwalnianie napięć – z aspektem wyobrażeniowym oraz pracą z ciałem, warsztat stwarza strukturę dla osobistego wyrazu wokalnego, jednocześnie omijając sposób nauczania oparty na sztywnych zasadach, które często powodują stłumienie indywidualnych cech wyrazu lub też powodują złapanie w pułapkę śpiewania zgodnego z tecniką ale wyzbytego ucieleśnienia.

Weekendowy warsztat jest stworzony dla grupy 10-16 osób, co pozwala na stworzenie przestrzeni na pracę z osobistą historią na tle grupowej pracy wokalnej.

🌱ZASADY PRACY
Zapraszamy zarówno osoby zainteresowane pracą z głosem jak i osoby zajmujące się tym zawodowo. Potrzebujemy postawowej fizycznej sprawności.
Pracujemy w skupieniu, zaczynamy na czas i spotykamy się na cały weekend.
Chodzi o obecność oraz spotkanie w tu i teraz. To czas, kiedy uczestnicy mogą spotkać, ucieleśnić i objąć swoją pracę i odkrycia. Nie chodzi o produkt w postaci nauczonej pieśni i o konsumpcję tego produktu. Z tego powodu nie nagrywamy podczas sesji, a także uczestnicy są proszeni o wyłączenie swoich telefonów.
Ubierz proszę wygodne ubrania, które umożliwiają swobodny ruch. Pracujemy na boso, przynieś też skarpetki na czas gdy mniej się poruszamy. Weź też wodę, papier i długopis. Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

🌱Emma Bonnici jest aktorką, śpiewaczką i nauczycielką.

Przez ostatnie 8 lat żyła i pracowała głównie we Wrocławiu, współpracując z dwoma wielokrotnie nagradzanymi teatrami – Teatrem Zar i Teatrem Pieśń Kozła – z którymi obecnie kontynuuje działania. Praca ta zabrała ją na wiele wypraw muzycznych do różnych krajów i doprowadziła do spotkania starych mistrzów i powierników starożytnych tradycji muzycznych. To właśnie stąd czerpie inspirację dla wielu pieśni, których naucza w trakcie warsztatów.

Wystąpienie na TEDx Warsaw 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=RFd1t1yxS8w

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

//English version//

Singing as Life Practice with Emma Bonnici

🌱TIME
Weekend workshop 2-3 February 2019
Saturday 10:00 – 13:00, 14:30-16:30
Sunday 12:00 – 15:00, 16:30-18:30

🌱PLACE
Joga Życia

🌱Welcome to a weekend workshop of Singing as Life Practice with Emma Bonnici. This workshop introduces participants to both the technical and personal aspects of voice. In this workshop voices is accessed through physical work and imagery as well as singing songs that are rooted in ancient traditions. The work is ensemble work, with space inside for individual journeys.

Many people nowadays are seeking to find their own personal voice, for either personal or professional reasons. This work allows individuals to experience and access their own voice in a connected, vibrant and full manner.

By combining both the technical aspects- such as opening and locating resonators, activating vocal support and releasing tensions, with more imaginative work and aspects of body-work, the workshop provides structure and specific vocal expressions, but bypasses „rule” based teaching that so often obliges one to conform and so lose individual expression or get caught up in technique rather than embodiment.

The weekend workshop is made up of 10- 16 participants so as to allow more space for an individual and a more personally guided journey within the group.

🌱REQUIREMENTS – please read

All are welcome to apply for the workshop both professionals and non- professionals. The needs are: basic fitness, a desire to explore and the willingness to go forward into the work.
The work is focused and participants need to be on time for the work and be able to come to the whole weekend.
It is about being and meetings in the present moment. It is a time where participants can meet, own and embody their work and discoveries. It is not about the “product” of the song and “getting” that product. For this reason there is no recording during the sessions and participants are asked to turn off their mobile phones in the space.
Please come in clothes that are comfortable and that allow movement. Work happens in bare feet, but do bring socks for more static moments and please bring water and pen and paper.
If you have any questions please don’t hesitate to ask.

🌱Emma Bonnici is an actor, singer and teacher.

For the last 8 years she has primarily lived and worked in Wroclaw with two multi award winning theatre companies, Teatr Zar and Teatr Piesn Kozla -with whom she continues to work. Her work with these companies has taken her on many musical expeditions to other countries and brought her into contact with old masters and holders of ancient traditions of music. It is these sources that inspire many of the choices for the songs that are taught in the class.
For more information on Emma Bonnici pending her website please follow these links.

TEDx Warsaw 2015 talk:
https://www.youtube.com/watch?v=RFd1t1yxS8w