Regulamin zajęć

§ 1 Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania z zajęć stacjonarnych i online (dalej Zajęcia) jest akceptacja poniższego regulaminu.

Podmiotem udostępniającym zajęcia jogi jest firma Centrum Rozwoju i Terapii Małgorzata Kłaniecka (dalej Szkoła).

Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także podmioty gospodarcze i inne. W przypadku osób poniżej 18 roku życia prosimy o kontakt: kontakt@jogazycia.pl

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług.

§2 Karnety i opłaty

W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet, a także osoby korzystające z karty MultiSport Plus z dodatkową dopłatą według cennika (specjalne karnety).

Karnet można zakupić internetowo: https://jogazycia.systemate.pl/ (dalej Serwis) lub w Szkole.

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

Płatności internetowe realizowane są przez system płatności www.tpay.com

Dostęp do zajęć możliwe są po zaksięgowaniu wpłaty.

Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

Aktywowanych karnetów nie da się zawiesić.

Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia, lub na zajęcia online poprzez platformę ZOOM.

Karnety obowiązują na wybrane zajęcia, każdorazowo można sprawdzić zakres zajęć klikając przy wybranym karnecie opcję „wstęp na wybrane zajęcia” lub kontaktując się bezpośrednio ze Szkołą.

Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.

Karnet jest dowodem wpłaty.

Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

Klient, który chce otrzymać fakturę za zakup pojedynczego wejścia lub wybranego karnetu winien dokonać zakupu internetowo i wypełnić odpowiednie pola w zamówieniu on-line. Faktura zostanie przesłana automatycznie na adres e-mail, z którego dokonywany jest zakup.

§3 Korzystanie z usług stacjonarnie

Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §2, mają prawo:

a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.

Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, prosimy się nie spóźniać.

Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że posiada się aktualną wiedzę o trwającym stanie epidemicznym w Polsce i jest się świadomym ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy jest się zdrowym, nie jest się podejrzanym o zarażenie COVID-19 i nie miało się kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Klient zobowiązany jest:

a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
h) do przestrzegania Regulaminu.

Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

§ 4 Korzystanie z usług online

Żadna porada przedstawiona w kursie nie jest poradą medyczną i Użytkownik stosuje się do nich na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Szoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej.

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Sprzedawcy.

Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online

§5 Zajęcia indywidualne

Regulamin zajęć indywidualnych znajduje się TUTAJ.

§6 Postanowienia końcowe

Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi lub poprzez e-mail: kontakt@jogazycia.pl

Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.

Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.

Rzeczy pozostawione w szkole z końcam każdego miesiąca oddajemy potrzebującym.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Katowice, 23.01.2023 r.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji o usługach Jogi Życia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.