Regulamin

I. POSTANOWNENIA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z platformy www.kurs.jogazycia.pl/online jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1

Podmiotem udostępniającym kurs jest firma Centrum Rozwoju i Terapii Małgorzata Kłaniecka

§2

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także podmioty gospodarcze i inne.

§3

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.

§2

Platforma www.jogazycia.pl/online służy do prezentowania kursów online oraz jego promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursu i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4

Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA

§1

Z kursu mogą korzystać zainteresowane osoby po uiszczeniu opłaty.

§2

Kurs dostępne jest dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z tego kursu.

§6

Żadna porada przedstawiona w kursie nie jest poradą medyczną i Użytkownik stosuje się do nich na własną odpowiedzialność.

§7

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9

Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności www.tpay.com

IV. REJESTRACJA

§1

Platforma działa w systemie online.

§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i płatności użytkownik otrzymuje pełen dostęp do kursu.

§3

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§4

Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§5

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do kursu.

V. KURS

§1

Specyfikacja kursu jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2

Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu
a. z bezpłatnego na płatny
b. zmianę kategorii tematycznej

§3

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.

§4

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za swój progres, lub jego brak.

§5

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6

Dostęp do kursu jest nieograniczony.

VI. UŻYTKOWNIK

§1

Użytkownikami kursu mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy www.jogazycia.pl

§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim.

§3

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

§6


Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów zawartych na tym kursie. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i upublicznianie wszystkich materiałów kursu.

VII. GWARANCJA I RKLAMACJA

§1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail: jogaonline@jogazycia.pl

§2

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§3

W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu
on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

IX. ZASADY PŁATNOŚCI

§1

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez płatności elektroniczne tpay.com

§2

Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty

X. KWESTIE TECHNICZNE

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej.

§2

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Sprzedawcy.

§3

Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1

Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

XII. SPORY

§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2


Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem www.jogazycia.pl
zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji o usługach Jogi Życia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.