Regulamin zajęć na wyjazdach

§ 1 Warunki Ogólne 

Ilekroć mowa w tym regulaminie o wydarzeniu – rozumie się przez to prowadzenie zajęć jogi.

Podmiotem prowadzącym jogę jest Yo Studio Jogi Gerard Szymański, ul. Krasickiego 14a/2 02-611 Warszawa

Osoba, która chce zakupić karnet na zajęcia jogi na wyjeździe winna jest skontaktować się najpierw z prowadzącym, w celu ustalenia szczegółów danego wydarzenia: wyjazdy@jogazycia.pl 

Yo Studio Jogi Gerard Szymański odpowiada wyłącznie za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z jogi. 

Dojazd na miejsce, w których będą prowadzone zajęcia uczestnik ponosi w swoim zakresie. 

Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada ośrodek/hotel/pensjonat, w którym zajęcia jogi są prowadzone. W sprawach dotyczących roszczeń z tym związanych firma Yo Studio Jogi Gerard Szymański nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta. 

§2 Zapisy i opłaty

Osoba, która chce zakupić karnet na zajęcia winna jest skontaktować się najpierw z prowadzącym w celu ustalenia szczegółów: wyjazdy@jogazycia.pl 

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet zakupiony na dane prowadzenie zajęć na wyjeździe poprzez stronę internetową: https://jogazycia.systemate.pl/offer

Karnet zakupiony internetowo obejmuje tylko prowadzenie jogi. Pozostała kwota do zapłaty jest płatna gotówką bezpośrednio do Ośrodka, który odpowiedzialny jest za zakwaterowanie i wyżywienie, i jest podawana jest w opisie wydarzenia na stronie www.jogazycia.pl/wyjazdy, a także w informacji zwrotnej po kontakcie na maila: wyjazdy@jogazycia.pl 

Karnet jest ważny tylko na konkretne zajęcia jogi w konkretnym miejscu, w konkretnej dacie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystanie karnetu, pieniądze nie są zwracane.

Kwota może ulec zmianie, ze względu na zmiany cenowe dyktowane przez organizatora noclegów i wyżywienia.

Każdorazowo dokładny zakres usług, a także sposób płatności przedstawiony jest w opisie danego wydarzenia na stronie: www.jogazycia.pl/wyjazdy 

Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.

Karnet jest dowodem wpłaty.

Klient, który chce otrzymać fakturę za zakup karnetu winien dokonać zakupu internetowo i wypełnić odpowiednie pola w zamówieniu on-line. Faktura zostanie przesłana automatycznie na adres e-mail, z którego dokonywany jest zakup.

§3 Przedmiot usługi 

Osoby posiadające karnet zakupiony internetowo, a następnie wpłacające pozostałą część kwoty na miejscu, gotówką podmiotowi organizującym nocleg i wyżywienie mogą: 

 1. korzystać z noclegu i wyżywienia zgodnie z regulaminem obiektu, 
 2. korzystać z zajęć jogi wg planu przedstawionego w opisie wydarzenia, plan ten w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie, 
 3. korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

Usługa nie obejmuje w żaden sposób dojazdu na miejsce prowadzenia zajęć jogi, ani ubezpieczenia. Za dojazd na miejsce wydarzenia oraz za ewentualne ubezpieczenie każdy z uczestników płaci indywidualnie ewentualnemu przewoźnikowi oraz agentowi ubezpieczeniowemu.

§4 Udział w zajęciach jogi

Yo Studio Jogi Gerard Szymański nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

W zajęciach jogi mogą osoby bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia osoby ćwiczącej, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że posiada się aktualną wiedzę o trwającym stanie epidemicznym w Polsce i jest się świadomym ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo w zajęciach jogi.

Uczestnicząc w zajęciach oświadcza się, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy jest się zdrowym, nie jest się podejrzanym o zarażenie COVID-19 i nie miało się kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Klient zobowiązany jest:

a) do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się zajęcia jogi, 

b) do zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, 

c) stosować się do instrukcji nauczyciela, a także organizatora zapewniającego nocleg (miejsce odbywania się zajęć) i ewentualnego przewodnika (organizator przejazdów),

d) do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§5 Rezygnacje, zwroty, odwołanie wydarzenia, reklamacje

Gwarancją odbycia się wydarzenia jest uczestnictwo minimalnej liczby osób podanej w opisie konkretnego wydarzenia na stronie www.jogazycia.pl/wyjazdy 

W wyjątkowych przypadkach, gdy zajęcia jogi zostaną odwołane, zwracana jest klientowi kwota za wykupiony karnet na dane podane na maila: wyjazdy@jogazycia.pl W przypadku odwołania wydarzenia, na których zaplanowano zajęcia jogi na wyjeździe, organizator zajęć jogi nie odpowiada za koszty już poniesione, np. przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie.

Klient nie ma prawa rościć sobie dodatkowego odszkodowania w związku z odwołanym wydarzeniem.

Karnety nie podlegają zwrotom. 

Tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba, nagły wypadek), jeśli termin rozpoczęcia wydarzenia nie przekracza 30 dni, organizator może podjąć decyzję o zwrocie pieniędzy za karnet na zajęcia jogi. Decyzja ta jest dobrowolna. Zwrotowi nie podlegają karnety za zajęcia jogi na wyjeździe, nawet w wyjątkowych przypadkach, jeśli czas do rozpoczęcia wydarzenia jest równy lub mniejszy niż 30 dni.

Jeśli w trakcie lub po realizacji zajęć jogi klient stwierdzi jakieś wady tychże, winien jest natychmiastowo zgłosić swoje uwagi do organizatora zajęć jogi na wyjeździe. Organizator zajęć jogi na wyjeździe zobowiązuje się do poprawy tych wad, jeśli są one w zasięgu realizacji organizatora zajęć jogi na wyjeździe.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Terapii i Rozwoju Małgorzata Kłaniecka, 40-015 Katowice, ul. Francuska 12/114, NIP 7952300262 oraz Yo Studio Jogi Gerard Szymański ul. Krasickiego 14a/2 02-611 Warszawa NIP 9660568674.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@jogazycia.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o wydarzeniu, organizowanych przez Yo Studio Jogi Gerard Szymański ul. Krasickiego 14a/2 02-611 Warszawa NIP 9660568674

  Kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania – w przypadku wystawienia faktury.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Administratora (dostawcy systemów informatycznych i usług IT – hostingodawca) oraz podmioty i
  organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane.

  Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3.

  Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

§7  Postanowienia końcowe

Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły wydarzenia, podane są w opisie konkretnego wydarzenia na stronie www.jogazycia.pl/wyjazdy, a także podawane są mailowo po kontakcie na wyjazdy@jogazycia.pl 

Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji o usługach Jogi Życia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.