Bez kategorii

Regulamin zajęć indywidualnych

Akceptując poniższy regulamin uczeń oświadcza, że praktykuje na własną odpowiedzialność i nie posiada przeciwwskazań do praktyki jogi. 

 1. Termin i częstotliwość zajęć indywidualnych ustalana jest mailowo (biuro@jogazycia.pl). Przed pierwszymi zajęciami uczeń otrzymuje informacje o tym, kiedy odbywają się pierwsze zajęcia, gdzie, o której porze, a także mail, telefon do osoby, która będzie prowadziła zajęcia. 
 2. Terminy kolejnych zajęć (jeśli takie się odbędą) ustalane są już bezpośrednio z nauczycielem prowadząycym. 
 3. Uczeń jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
 4. Uczeń powinien stawić się punktualnie na zajęcia. 
 5. Zajęcia trwają 60 minut (chyba, że ustalone zostało inaczej) w wyznaczonych godzinach.
 6. W przypadku spóźnienia się uczeń na zajęcia, czas spóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu zajęć.
 7. Jeśli nauczyciel się spóźni – wydłuża o odpowiedni czas zajęcia do uzyskania 60 minut. 
 8. Umówione zajęcia mogą być odwołane bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku kiedy uczeń w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje nauczyciela o odwołaniu zajęć przed umówionym terminem, zajęcia zostają uznany przez nauczyciela za przeprowadzone.
 10. W przypadku, kiedy nauczyciel odwoła zajęcia w czasie krótszym niż 24 godziny, zajęcia te są do odrobienia w dogodnym dla obu stron terminie. 
 11. W przypadku, gdy uczeń się nie zjawi na zajęciach, zajęcia zostają uznane przez nauczyciela za przeprowadzone. 
 12. W przypadku, gdy nauczyciel nie zjawi się na zajęciach, zajęcia te są do odrobienia w dogodnym dla obu stron terminie.
 13. Płatność za zajęcia dokonywane są gotówką przed zajęciami. 
 14. Opłata za zajęcia, także w przypadku pakietów, powinna być uiszczana z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć. 
 15. Uczeń ma prawo wskazać inną osobę, która może skorzystać z umówionych i opłaconych zajęć, pod warunkiem poinformowania o tym nauczyciela.
 16. Nauczyciel ma prawo w razie swojej niedyspozycyjności na zaproponowanie zajęć z innym wskazanym przez niego nauczycielem, ale musi się to wiązać z akceptacją ze strony ucznia.
 17. Pakiety zajęć – 4 i 8 zajęć są ważne 1 miesiąc od momentu wykupienia. Po tym czasie, niewykorzystane zajęcia przepadają, wyjątek stanowi udokumentowanie niedyspozycyjności z powodu choroby lub kontuzji.
 18. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu zajęć, można go podarować lub odsprzedać innej osobie, prośbę taką należy wcześniej zgłosić wcześniej nauczycielowi.
 19. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości ucznia podczas zajęć może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 20. Zarówno nauczyciel, jak uczeń, dołoży wszelkich starań, by cele ucznia zostały osiągnięte.
 21. Ceny dla nowych uczniów (od stycznia 2023 roku):
  pojedyncze zajęcia 200 zł
  pakiet zajęć 4 – 600 zł (150 zł / zajęcia)
  pakiet zajęć 8 – 1120 zł (140 zł / zajęcia) 
 22. Cena dla uczniów, którzy rozpoczęli współpracę wcześniej niż 01.2023 roku zostaje ustalona indywidualnie z nauczycielem. Cena ta może ulec zmianie – nauczyciel musi poinformować uczniów z miesięcznym wyprzedzeniem. Cena nie może być wyższa niż wskazana w punkcie nr 21.
 23. Zajęcia mogą być prowadzone od 1-3 osób. 
 24. Oferta zajęć dla większej grupy ustalana jest indywidualnie.
 25. Wykupienie pakietu zajęć równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
 26. Regulamin dostępny jest na stronie www.jogazycia.pl

                                                                                     Katowice 23.01.2023 r.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji o usługach Jogi Życia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.